HARMONOGRAM I PLAN

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 26/02/17

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - PLIK EXCEL ON-LINE

 

Zapraszamy do zapoznania się również z porgramem ramowym i programami poszczególnych szkoleń

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLEŃ

a. wprowadzenie do fotografii dokuemntacyjnej lotniczej (kurs certyfikowany pilota-operatora bezzałogowego statku powietrznego (tzw. drony) - VLOS (Visual Line of Sight) oraz kurs dokumentacji fotograficznej z powietrza
 
b. szkolenie z zakresu zarządzania i działań promocyjnych dziedzictwa kulturowego oraz promocji regionu (prowadzenie projektów, organizacja pracy nad projektami)
 
c. szkolenie z zakresu dokumentacji i inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego  (w tym 3 dniowy wyjazd terenowy, 2 dni prakty w Warszawie, zajęcia teoretyczne, kurs fotografii dokumentacyjnej, warsztaty dokumentacji cyfrowej, wprowadzenie do problematyki skanowania 3D)
 
d. kurs certyfikowany obsługi oprogramowania systemu informacji przestrzennej (GiS)
 
e. szkolenie z zakresu działań edukacyjnych w obszarze materialnego dziedzictwa kulturowego (opracowywanie programów, zasady przygotowywania tekstów edukacyjnych, animacja kultury, e-learning),
 
f. szkolenie Autocad - stopień 1 i 2,
 
g. szkolenie z zakresu prowadzenia projektów wydawniczych (w tym przygotowywanie publikacji i dokumentacji fotograficznej do druku, podstawy prawa autorskiego, .
 
PROGRAM SZKOLEŃ
 
SZKOLENIE AUTOCAD
 
W ramach organizowanego programu UDANY START można poznać jego podstawy podczas 40 godzinnego kursu (obejmuje poziom 1 i 2).
 
W jego programie znalazła się wiedza teoretyczna i praktyczna obejmująca m.in.:
 
- specyfikę środowiska AutoCAD,
- zasady posługiwania się menu,
- tworzenie bloków i warstw i zarządzanie nimi,
- wymiarowanie,
- wprowadzanie tekstów i konfiguracja styli,
- obsługa atrybutów,
- wybrane narzędzia w tym zaawansowane do wykonywania rysunków 2d ich modyfikacji,
- przygotowywanie projektu do wydruku i wydruk w tym do pliku PDF.
 
SZKOLENIE GIS
 
Szkolenie będzie obejmować zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną na poziomie podstawowym w tym technik pomiaru GiS,  omówienie typów i modeli danych, źródeł danych GIS, georeferencji, zasad analizy oraz prezentacji danych. wprowadzenie  do obsługi wybranego (dostępnego na otwartej licencji) oprogramowania GiS (w tym ćwiczenia praktyczne) – tworzenie własnej mapy, edycja danych i inne funkcje programu.
 
- czas szkolenia 30 godzin
 
OBSŁUGA DRONÓW
 
Kurs VLOS przygotowujący do egzaminu państwowego pozwalającego na komercyjne loty w zasięgu wzroku pilota
- kurs na drony o wadze do 25 kg
- czas szkolenia 30 godzin
 
1. Podstawy prawa lotniczego
2. Zasady wykonywania lotów
3. Bezpieczeństwo wykonywania lotów
4. Zasady działania bezzałogowego statku powietrznego
5. Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów
6. Obsługa naziemna przed lotem
7. Ocena zdatności do lotu
8. Nauka podstawowych czynności lotniczych
 
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 
Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki oraz metodologii  zarządzania projektami, w oparciu o wybrane metodyki i podejścia.
 
Przygotowanie studentów do przyjęcia roli lidera projektu oraz roli członka grupy projektowej w tym:
– rozwój kompetencji osób  pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji i obowiązków osób zarządzających projektami.
 
Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat:
-        budowania zespołów projektowych
-        definiowania celów i założeń projektu
-        korzystać z dostępnych modeli i technik zarządzania projektami
-        dokumentacji projektowej w tym przygotowywania budżetu projektu i jego harmonogramu, struktury podziału pracy
-        przygotowywania harmonogramu prac i podziału (pakietów) zadań
-        definiowania ryzyka i przygotowywać plan przeciwdziałania im
-        zasad i celów monitorowania projektów
-        przygotowywania ewaluacji projektu
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
 
Wprowadzenie studentów do samodzielnego wykonywania fotografii dokumentacyjnej obiektów materialnego dziedzictwa kulturowego (architektura, wnętrza budynków, zabytki ruchome).
Umiejętność planowania i wykonywania podstawowych fotografii.
 
PROJEKTY EDUKACYJNE
 
Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki przygotowywania projektów edukacyjnych w obszarze kultury. Przygotowanie studentów do samodzielnego i zespołowego przygotowywania programów edukacyjnych z uwzględnieniem różnorodnej specyfiki grup docelowych. Umiejętność wykorzystania nowych technik w działaniach edukacyjnych.
 
Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat:
- przygotowywania projektów edukacyjnych
- zasad przygotowywania tekstów na potrzeby projektów edukacyjnych
- wykorzystania multimediów w działaniach edukacyjnych
- wykorzystania multimediów w działaniach promocyjnych
 
PRZYGOTOWYWANIE WYDAWNICTW
 
Przedmiotem zajęć będzie zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania materiałów do druku. W szczególności podstaw terminologii, formatów i typów plików (grafika rastrowa, wektorowa), zalet i wad poszczególnych formatów, przygotowywania plików źródłowych, przestrzenie barwne, techniki druku, profile koloru, nafarbienie, metody uszlachetniania druku, zasady sporządzania kosztorysu, CTF i CTP, proof i kalibracja monitorów, zasady impozycji, edycja PDF.
 
Cel kształcenia w ramach szkolenia:
 
Wprowadzenie studentów do podstawowej wiedzy o zasadach przygotowywania materiałów w sposób, który pozwoli na samodzielne składanie zleceń druku, wyboru odpowiednich technik. Świadomość popełnianych błędów przy składaniu zleceń druku.
 
DOKUMENTACJA (W TYM INWENTARYZACJA)
 
Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki, celów i zasad przygotowywania dokumentacji obiektów historycznych, w tym wskazanie różnic między dokumentacją inwentaryzacyjną, konserwatorką a dokumentacją historyczną na wybranych przykładach.
 
Przygotowanie studentów do samodzielnego i zespołowego przygotowywania dokumentacji obiektów historycznych w tym: identyfikację obiektu, nazewnictwo, sposoby określenia lokalizacji z uwzględnieniem obiektów poza terenem ścisłej zabudowy, ocena wartości i stanu zachowania, określenie autentyczności obiektu, opis historyczny i stanu obecnego,  gromadzenie i katalogowanie informacji o obiekcie.
 
Umiejętność wykorzystania nowych technik w działaniach edukacyjnych.
 
Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat specyfiki wykonywania dokumentacji historycznej. Mają świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu dokumentacji historycznej zabytków.
 
FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA Z DRONA
 
Teoretyczno-praktyczne wprowadzenie studentów do problematyki fotografii dokumentacyjnej z dronów: informacja o aparatach i obiektywach do dronów, ustawieniach sprzętu, podstaw bezpieczeństwa, kompozycji obrazu, planowania lotów w zależności od lokalizacji i oświetlenia, prezentacja wykonania materiału dokumentacyjnego, podstawy obróbki zdjęć.
 
Cel kształcenia w ramach szkolenia: Wprowadzenie studentów do samodzielnego wykonywania fotografii z wykorzystaniem drona
Umiejętność planowania i wykonywania podstawowych fotografii dokumentacyjnych z wykorzystaniem drona.
 

UDANY START STRONA GŁÓWNA

Aktualności 

UDANY START
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach