OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

 

OCHRONA DÓBR KULTURY i ŚRODOWISKA
 
 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Studia te są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kształtowania umiejętności zawodowych
 • zdobywania doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych
 • praktycznej weryfikacji merytorycznej wiedzy zdobytej w toku studiów

W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Część programu studiów można realizować w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOST

Student OCHRONY DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

 • zdobywa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie nauk społecznych, prawnych i biologicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska
 • pracuje w zespole i wykorzystując doświadczenie innych specjalistów działa sprawnie na rzecz ochrony dóbr kultury i środowiska
 • zdobywa wiedzę umożliwiajacą posługiwanie się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami
 • poznaje i rozumie przepisy prawa umożliwijące współdziałanie ze służbami cywilnymi, wojskowymi, przedstawicielami prawa i urzędnikami państwowymi w zakresie przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym dziedzictwu kulturowemu

Abosolwent znajdzie pracę  w instytucjach typu:

 • muzea i galerie (także ich działy dydaktyczno-oświatowe oraz konserwatorskie)
 • placówki oświatowe zajmujące się popularyzacją wiedzy o sztuce, kulturze i nauce (np. domy kultury, centra kultury, fundacje na rzecz kultury i jej ochrony) z wyłączeniem szkół
 • specjalistyczne wydawnictwa w zakresie merytorycznym odpowiadającym specyfice kierunku studiów
 • instytucje zajmujące się handlem dziełami sztuki (antykwariaty, domy aukcyjne, galerie komercyjne)
 • instytucje opiekujące się dobrami kultury, w tym biblioteki posiadające zbiory specjalne, archiwa, repozytoria danych o charakterze muzealnym, bibliotecznym lub archiwalnym
 • instytucje zajmujące się ochroną i konserwacją dóbr kultury, w tym ochroną stanowisk kulturowych (w szczególności skansenów, wykopalisk archeologicznych)  i zabytków techniki

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach