ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

 

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

 

 

Strona INSTYTUTU ARCHEOLOGII

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM to nowy i unikatowy w skali naszego kraju kierunek studiów dotyczący zachowania, prezentowania i wykorzystywania dla dobra publicznego dziedzictwa kulturowego, czyli wiążących nas z naszą przeszłością pozostałości materialnych i wspomnień, znajdujących się w krajobrazie, w sztuce, języku czy tradycjach.

Kluczową koncepcją leżącą u podstaw tej dyscypliny nauki i praktyki, powstałej w wyniku zachodzących obecnie na świecie dynamicznych przemian, prowadzących od społeczeństwa rządzonego przez władze do świadomego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, jest zarządzanie zmianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi w taki sposób, aby nie powodowały one utraty wartości, które potencjalnie zawarte są w dziedzictwie kulturowym. Współczesne zarządzanie dziedzictwem kulturowym opiera się zatem na wiedzy naukowej, publicznej partycypacji w procesach konserwacji i publicznej prezentacji dziedzictwa kulturowego, negocjacjach społecznych i doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa i publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Studia w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym na UKSW adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kształtowania umiejętności zawodowych
 • zdobywania doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych
 • praktycznej weryfikacji merytorycznej wiedzy zdobytej w toku studiów

Student ZARZĄDZANIA DZIDZICTWEM KULTUROWYM

 • zyskuje możliwość poznania podstaw wielu dyscyplin, związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, antropologia kultury, historia sztuki, archeologia, prawo, socjologia, ekonomia)
 • zdobywa umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w zakresie nauk historycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych we wszelkiego rodzaju praktycznych działaniach dotyczących dziedzictwa kulturowego
 • uzyskuje kompetencje w zakresie rozpoznawania zasobów dziedzictwa kulturowego, jego dokumentacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik dokumentacyjnych, jego wszechstronnej analizy i wieloaspektowej oceny jego wartości społecznej
 • uzyskuje kompetencje w zakresie tworzenia długoterminowych programów ochrony, prezentacji i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego, w tym dla zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia
 • poznaje przepisy prawa i mechanizmy działania administracji rządowej i samorządowej
 • zdobywa umiejętności niezbędne w procesie podejmowania decyzji dotyczących dziedzictwa kulturowego na różnych poziomach zarządzania państwem
 • uzyskuje zdolność posługiwania się zasadami doktrynalnymi i normami etycznymi w działalności na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego
 • uczy się, jak rozwiązywać w społeczeństwie demokratycznym problemy związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym na różnych poziomach administracji i w relacjach międzynarodowych
 • uzyskuje umiejętność przygotowania atrakcyjnej oferty turystycznej, promocji wydarzeń kulturalnych, pozyskiwania funduszy na działalność non profit, czy prowadzenia portali specjalistycznych i procesu wydawniczego

Absolwenci ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM – ze względu na wielodyscyplinarny charakter studiów, umożliwiający rozwijanie różnorodnych zainteresowań związanych ze społecznym funkcjonowaniem dziedzictwa kulturowego – będą mogli podjąć pracę w rozmaitych urzędach i instytucjach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach kultury i środkach społecznego przekazu. Są to m.in.:

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki administracji samorządowej
 • instytucje i organy Unii Europejskiej zajmujące się europejskim dziedzictwem kulturowym
 • środki społecznego przekazu i wydawnictwa
 • muzea i inne instytucje gromadzące i udostępniające dziedzictwo kulturowe
 • placówki oświatowe zajmujące się popularyzacją wiedzy o dziedzictwem kulturowym (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego)
 • służby i instytucje zajmujące się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego
 • instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym i rewitalizacją obszarów zdegradowanych
 • instytucje zajmujące się organizacją turystyki

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM