HARMONOGRAM I PLAN

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 26/02/17

UDANY START STRONA GŁÓWNA

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2018/2019 - PLIK EXCEL ON-LINE

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLEŃ

a. wprowadzenie do fotografii dokumentacyjnej lotniczej w tym kurs certyfikowany pilota-operatora bezzałogowego statku powietrznego (tzw. drony) - VLOS (Visual Line of Sight) oraz kurs dokumentacji fotograficznej z powietrza

b. szkolenie z zakresu zarządzania i działań promocyjnych dziedzictwa kulturowego oraz promocji regionu (prowadzenie projektów, organizacja pracy nad projektami)

c. szkolenie z zakresu dokumentacji i inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym 3 dniowy wyjazd terenowy, 2 dni praktyki w Warszawie, zajęcia teoretyczne, kurs fotografii dokumentacyjnej, warsztaty dokumentacji cyfrowej, wprowadzenie do problematyki skanowania 3D)

d. kurs certyfikowany obsługi oprogramowania systemu informacji przestrzennej (GiS)

e. szkolenie z zakresu działań edukacyjnych w obszarze materialnego dziedzictwa kulturowego (opracowywanie programów, zasady przygotowywania tekstów edukacyjnych, animacja kultury, e-learning)

f. szkolenie Autocad - stopień 1 i 2

g. szkolenie z zakresu prowadzenia projektów wydawniczych (w tym przygotowywanie publikacji i dokumentacji fotograficznej do druku, podstawy prawa autorskiego

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ

SZKOLENIE AUTOCAD
W ramach organizowanego programu UDANY START można poznać jego podstawy podczas 40 godzinnego kursu (obejmuje poziom 1 i 2).

W jego programie znalazła się wiedza teoretyczna i praktyczna obejmująca m.in.:

- specyfikę środowiska AutoCAD,
- zasady posługiwania się menu,
- tworzenie bloków i warstw i zarządzanie nimi,
- wymiarowanie,
- wprowadzanie tekstów i konfiguracja styli,
- obsługa atrybutów,
- wybrane narzędzia w tym zaawansowane do wykonywania rysunków 2d ich modyfikacji,
- przygotowywanie projektu do wydruku i wydruk w tym do pliku PDF.

SZKOLENIE GIS

Szkolenie będzie obejmować zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną na poziomie podstawowym w tym technik pomiaru GiS, omówienie typów i modeli danych, źródeł danych GIS, georeferencji, zasad analizy oraz prezentacji danych. wprowadzenie do obsługi wybranego (dostępnego na otwartej licencji) oprogramowania GiS (w tym ćwiczenia praktyczne) – tworzenie własnej mapy, edycja danych i inne funkcje programu.


- czas szkolenia 30 godzin

OBSŁUGA DRONÓW
Kurs VLOS przygotowujący do egzaminu państwowego pozwalającego na komercyjne loty w zasięgu wzroku pilota
- kurs na drony o wadze do 25 kg
- czas szkolenia 30 godzin

1. Podstawy prawa lotniczego
2. Zasady wykonywania lotów
3. Bezpieczeństwo wykonywania lotów
4. Zasady działania bezzałogowego statku powietrznego
5. Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów
6. Obsługa naziemna przed lotem
7. Ocena zdatności do lotu
8. Nauka podstawowych czynności lotniczych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki oraz metodologii zarządzania projektami, w oparciu o wybrane metodyki i podejścia.

Przygotowanie studentów do przyjęcia roli lidera projektu oraz roli członka grupy projektowej w tym:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji i obowiązków osób zarządzających projektami.

Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat:
- budowania zespołów projektowych
- definiowania celów i założeń projektu
- korzystać z dostępnych modeli i technik zarządzania projektami
- dokumentacji projektowej w tym przygotowywania budżetu projektu i jego harmonogramu, struktury podziału pracy
- przygotowywania harmonogramu prac i podziału (pakietów) zadań
- definiowania ryzyka i przygotowywać plan przeciwdziałania im
- zasad i celów monitorowania projektów
- przygotowywania ewaluacji projektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Wprowadzenie studentów do samodzielnego wykonywania fotografii dokumentacyjnej obiektów materialnego dziedzictwa kulturowego (architektura, wnętrza budynków, zabytki ruchome).
Umiejętność planowania i wykonywania podstawowych fotografii.

PROJEKTY EDUKACYJNE
Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki przygotowywania projektów edukacyjnych w obszarze kultury. Przygotowanie studentów do samodzielnego i zespołowego przygotowywania programów edukacyjnych z uwzględnieniem różnorodnej specyfiki grup docelowych. Umiejętność wykorzystania nowych technik w działaniach edukacyjnych.

Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat:
- przygotowywania projektów edukacyjnych
- zasad przygotowywania tekstów na potrzeby projektów edukacyjnych
- wykorzystania multimediów w działaniach edukacyjnych
- wykorzystania multimediów w działaniach promocyjnych

PRZYGOTOWYWANIE WYDAWNICTW
Przedmiotem zajęć będzie zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania materiałów do druku. W szczególności podstaw terminologii, formatów i typów plików (grafika rastrowa, wektorowa), zalet i wad poszczególnych formatów, przygotowywania plików źródłowych, przestrzenie barwne, techniki druku, profile koloru, nafarbienie, metody uszlachetniania druku, zasady sporządzania kosztorysu, CTF i CTP, proof i kalibracja monitorów, zasady impozycji, edycja PDF.

Cel kształcenia w ramach szkolenia:

Wprowadzenie studentów do podstawowej wiedzy o zasadach przygotowywania materiałów w sposób, który pozwoli na samodzielne składanie zleceń druku, wyboru odpowiednich technik. Świadomość popełnianych błędów przy składaniu zleceń druku.

DOKUMENTACJA (W TYM INWENTARYZACJA)

Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki, celów i zasad przygotowywania dokumentacji obiektów historycznych, w tym wskazanie różnic między dokumentacją inwentaryzacyjną, konserwatorką a dokumentacją historyczną na wybranych przykładach.

Przygotowanie studentów do samodzielnego i zespołowego przygotowywania dokumentacji obiektów historycznych w tym: identyfikację obiektu, nazewnictwo, sposoby określenia lokalizacji z uwzględnieniem obiektów poza terenem ścisłej zabudowy, ocena wartości i stanu zachowania, określenie autentyczności obiektu, opis historyczny i stanu obecnego, gromadzenie i katalogowanie informacji o obiekcie.

Umiejętność wykorzystania nowych technik w działaniach edukacyjnych.
Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat specyfiki wykonywania dokumentacji historycznej. Mają świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu dokumentacji historycznej zabytków.

FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA Z DRONÓW
Teoretyczno-praktyczne wprowadzenie studentów do problematyki fotografii dokumentacyjnej z dronów: informacja o aparatach i obiektywach do dronów, ustawieniach sprzętu, podstaw bezpieczeństwa, kompozycji obrazu, planowania lotów w zależności od lokalizacji i oświetlenia, prezentacja wykonania materiału dokumentacyjnego, podstawy obróbki zdjęć.

Cel kształcenia w ramach szkolenia: Wprowadzenie studentów do samodzielnego wykonywania fotografii z wykorzystaniem drona.

Umiejętność planowania i wykonywania podstawowych fotografii dokumentacyjnych z wykorzystaniem drona.

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI E-LEARNINGU
- charakterystyka współczesnego e-learningu (rozwiązania, platformy)
- projektowanie samodzielne (w tym prezentacja wybranych narzędzi) czy zamawianie kursów (zalety i wady obu rozwiązań)
- zasady efektywnego wyboru formy e-learningu ze względu na cele szkoleniowe
- przygotowywanie kosztorysu e-learning i wiedza konieczna do efektywnego zamawiania szkoleń e-learning
- scenariusza e-learning – podstawy zasad przygotowania
- inne zagadnienia zaproponowane przez prowadzącego szkolenia.

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI PRAWA AUTORSKIEGO
Moduł 1
- czym jest dzieło autorskie, co, w jakim zakresie i okresie podlega ochronie prawnej
- prawo autorskie majątkowe i osobiste
- licencja a umowa przenoszenia praw
- inne wybrane przez prowadzącego zagadnienia
- rodzaje i charakterystyka umów

Moduł 2
- dozwolony użytek
- domena publiczna i licencje creative commons (ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice w otwartych licencjach i związane z tym zagrożenia)
- plagiat (w tym autoplagiat), inspiracja, opracowanie
- inne wybrane przez prowadzącego zagadnienia

Moduł 3
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów – czy zawsze wolno wszystko publikować
- dzieła pochodzące z zasobów zagranicznych
- konsekwencje łamania praw autorskich
- prawa autorskie a media społecznościowe (co wolno a czego nie prowadząc fanpage)
- przygotowywanie umowy – co muszę wiedzieć, nie będąc prawnikiem
- pola eksploatacji – czym są i na co należy zwrócić uwagę
- na co warto uważać gdy jestem twórcą
- inne wybrane przez prowadzącego zagadnienia

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ANIMACJI KULTURALNEJ

 

UDANY START STRONA GŁÓWNA

Aktualności 

UDANY START
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach