Zamówienia publiczne

Projekt „Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”
Nr POWR.03.01.00-00-S106/17

 

=> Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/EKN/2017

=> Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/EKN/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/EKN/2017


Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę badania u lekarza medycyny pracy i wydanie orzeczenia o zdolności/niezdolności do odbycia stażu dla uczestników projektu pn „Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”, realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1912, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 03.01.2018 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1.    Zapytanie ofertowe
2.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;
4.    Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;
5.   Wzór umowy z Wykonawcą  (Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich ) – Załącznik nr 4;
6.    Wzór skierowania na badania lekarskie – Załącznik 4a;
7.    Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;
8.    Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.
 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/EKN/2017

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”, realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1912, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 09.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

4.       Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

5.       Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) – Załącznik nr 4;

6.       Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;

7.       Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6. 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach